அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு│ பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மாணவ மாணவிகள் அரசு விடுதிகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் │ Government Hostel Admission – Application Form

0
8051
அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு │ Government Hostel Admission - Application Form

Contents

அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு │ பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மாணவ மாணவிகள் அரசு விடுதிகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் │ Government Hostel Admission – Application Form

அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு │ Government Hostel Admission - Application Form

அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு விடுதிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர்,சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மாணவ மாணவிகள் அரசு விடுதிகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு செய்து கொள்ளுங்கள்.

அதில் கேட்கப்படும் விவரங்களை முறையாக பூர்த்தி செய்து அறிவிக்கப்படும் நாட்களுக்குள் சமர்ப்பியுங்கள்.

அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு │ Government Hostel Admission – Application Form

அரசு விடுதியில் சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கான விண்ணப்பம் டவுன்லோடு │ Government Hostel Admission - Application Form